Masura 123

  Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

 

Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” din PNDR www.apdrp.ro

            Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 123 sunt persoane fizice autorizate şi persoane juridice înregistrate în baza legislaţiei din România ca micro‐întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) şi alte întreprinderi,

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile (lista indicativă)

În cadrul Măsurii 123 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii în active corporale şi/ sau necorporale2 din domeniul agricol după cum urmează:

Lista indicativă a cheltuielilor eligibile:

Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole

Construcţii noi şi/ sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv

construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;

a) Construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite

frigorifice en‐gros;

b) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing3 de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare;

c) Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor,

produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;

d) Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

e) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate,

necesare activităţii de producţie şi, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau

memoriul justificativ.

ATENȚIE! Nu sunt eligibile pentru finanţare în cadrul măsurii investiţiile pentru producerea

biocombustibililor.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate  care transportă numai

un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele:

– Autocisterne,

– Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind

folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),

– Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),

– Mijloace de transport animale,

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

ATENȚIE! Utilităţile aferente trebuie să fie asigurate prin proiect, dintr‐o sursă existentă sau de

la terţi.

Investiţii în active necorporale:

a) Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă

alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

b) Cumpărarea de tehnologii (know‐how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru

pregătirea implementării proiectului;

c) Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul Comisiei

(CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de

fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare

implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru

pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului,

dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede

realizarea construcţiilor);

d) Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

            Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

 Prin Măsura 123 se pot acorda beneficiarilor eligibili şi selectaţi fonduri nerambursabile în procent de până la 50%, fondurile acordate reprezentând cofinanţarea publică (raportată la valoarea totală eligibilă a proiectului) la care trebuie să se adauge cofinanţarea privată.

            Cuantumul sprijinului pentru un proiect

 

– Pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii  cuantumul sprijinului este de 50%

– Pentru investiţiile care aparţin unei forme asociative şi care deservesc majoritatea

membrilor acesteia(jumatate plus unul din membri), cuantumul sprijinului este de 50%

-Pentru alte întreprinderi – cuantumul sprijinului este de 25%

Pentru proiectele care prevad constructii si/sau montaj solicitantul este obligat sa depuna, impreuna cu Cererea de Finanatare, Studiul de Fezabilitate si Proiectul tehnic al investitiei pentru care solicita finantare.

            Alocare financiara nerambursabila/masura:  62.000 euro ;

Alocare medie nerabursabila/proiect : 62.000 euro ;

 

 

Harta proiecte finantate
harta-proiecte-top
Contact

Barsan Constantin Mircea - Director Executiv

Telefon: 0744-636591

Email: cmbirsan@yahoo.com

Sediul: Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Program

Luni – Vineri 8:30 – 16:30

Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480
Luni -Vineri 9:00 – 14:00