Data lansarii apelului de selectie pentru masura M 413.1 : 13.09.2012 

GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului anunta lansarea celei de-a doua sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2012 pentru masura 413.1 in perioada 15.10.2012 – 23.11.2012.  

Data limita de depunere a proiectelor este : 23 noiembrie 2012, ora 12.00.

Depunerea proiectelor pentru măsura 413.1 se va face la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”, din comuna Sibot, str. Principală nr. 34 B, Bloc P+2,  judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00

Fondul disponibil pentru Masura 413.1 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”- sesiunea II – 2012 este:  825.000 Euro.

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de 75.000 Euro.Valoarea totala a unui proiect, pentru a putea fi finantat trebuie sa fie cuprinsa intre 5.000 euro si 400.000 euro.

Numar maxim de proiecte finantate: 11;

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie se va face prin notificarea in scris a tuturor solicitatilor si  prin publicarea Raportului de Selectie pe pagina web : www.galvam.ro

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului vor fi in conformitate cu cerintele fisei masurii 322din PNDR si cu Ghidul solicitantului aferent masurii 322 in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie .

Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 322 din PNDR , disponibil pe  site-ul Agentiei de plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit  (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R.( www.madr.ro) in vigoare la momentul lansarii Apelului de selectie de catre GAL.

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de selectie a GAL – selectia proiectelor se va face in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute din criteriile de selectie . Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului” publicata pe site-ul www.galvam.ro

 

Nr. Crt. Criterii de selectie M 413.1 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale  Punctaj
    

 

 

1.

 

Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitarpentru o investitie similara.Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara înaceeasi localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai

multe sate componente, pentru o investitie similara pentru care a primit

anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa,

aceasta comuna nu primeste punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeste

punctaj numai daca nici una dintre comunele în care se realizeaza investitia

nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investitii similare).

 

Precizari: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest

criteriu se va puncta în functie de actiunea majoritara a proiectului (drum;

apa+canal, energie electrica, gaz, statii de transfer).

    

 

8

 

    

 

 

2.

 

Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat:– localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%) …………- localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%) …………- localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%) …………………

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu

grad ridicat de saracie, lista ce este anexala Ghidul Solicitantului.

Se acorda punctaj numai daca localitatea este obligatoriu identificata în

Lista localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul fiind

stabilit functie de procentul gradului de saracie cu care este înregistrata

localitatea respectiva (în cazul unei comune nou înfiintate se va lua în

considerare gradul de saracie al comunei din care aceasta s-a desprins; în

cazul unei comune desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va fi punctata; în

cazul unui A.D.I. se va lua în considerare comuna din componenta A.D.I.-

ului cu gradul de saracie cel mai ridicat daca comuna respectiva este

beneficiara a componentei majoritare din proiect).

 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

Maxim332

1

 

    

 

3.

 

Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare localasau judeteana.Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta oadresa de la Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala

sau

Investitia se regaseste în scopul si obiectivele înfiintarii ADI-ului respectiv

(daca este cazul).

Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul

Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca investitia se

încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala;

 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

    

 

5

 

  4.  Proiecte integrate de investitiiSe considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitiacare vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrulaceleiasi componente sau din componente diferite ale masurii, precum si

daca valoarea cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 10

% din valoarea totala eligibila a proiectului integrat

Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia care

vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul

aceleiasi componente sau din componente diferite ale masurii, si valoarea

cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din

valoarea totala eligibila a proiectului integrat precum si daca actiunea

majoritar valorica din valoarea totala eligibila a proiectului deserveste total

sau partial populatia din minim doua comune din cadrul A.D.I.-ului.

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si

demonstrat în Studiul de Fezabilitate.

 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

 

  5 
    

 

 

 

 

5.

 

Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata înlocalitatile rurale între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin MasterPlanurile Regionale, dar care nu sunt finantate din POS MediuIn cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia

de apa si sau apa uzata este majoritar valorica in cadrul componentei de

infrastructura a proiectului.

Se acorda punctaj numai daca proiectul îndeplineste 4 conditii simultane:

– sa fie proiect pentru apa/apa uzata (investitia propusa trebuie sa vizeze

realizarea unui sistem functional de apa/apa uzata)

– sa se implementeze în localitati cu minimum 2.000 locuitori persoane

echivalente si maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (în cazul

A.D.I. toate comunele componente trebuie sa indeplineasca aceasta

conditie)

– Comuna/grupul de comune sa fie identificat/a în Master Planul Regional

– proiectul sa nu fie finantat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I.,

niciuna dintre comunele componente în care se realizeaza investitia, nu

trebuie sa beneficieze de finantare prin programul POS MEDIU).

 

Precizare: În cazul comunelor nou înfiintate, acestea trebuie sa

îndeplineasca cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar al POS

Mediu ofera informatii referitoare la populatia echivalenta a acestor comune.

 

    

 

 

 

 

5

 

    

6.

 

Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asiguralegatura cu principalele cai rutiere (drumurile judetene, nationale)sau alte cai principale de transport (feroviare si fluviale)Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si

demonstrat în Studiul de Fezabilitate.

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia

de drum este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a

proiectului.

 

    

5

 

  7.  Proiecte de investitii în infrastructura de alimentare cu apa înzonele în care apa este insuficienta sau în zonele care prezintaincidenta ridicata a perioadelor de secetademonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate.In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia

de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul

componentei de infrastructura a proiectului

Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de alimentare cu

apa si localitatea în care se va implementa proiectul se regaseste în Lista

localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se

prezinta un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifica insuficienta

apei în zona (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza investitia

de alimentare cu apa trebuie sa se regaseasca în Lista localitatilor cu indice

de ariditate ridicat sau sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de

R.N. Apele Române care certifica insuficienta apei în localitate).

 

  5 
    

 

 

 

8.

 

Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata pentruzonele în care apa prezinta un grad ridicat de poluare sau zoneleîn care apa freatica prezinta o concentratie ridicata de nitrati ceafecteaza sanatatea populatiei.

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia

de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul

componentei de infrastructura a proiectului

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si

demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate.

Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de apa/apa uzata

si comuna în care se va realiza investitia se regaseste în Lista zonelor

vulnerabile la nitrati sau proiectul are anexat Buletin de analiza eliberat de

un laborator acreditat care certifica gradul ridicat al poluarii în localitate (în

cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza investitia de apa/apa uzata

trebuie sa se regaseasca în Lista zonelor vulnerabile la nitrati sau sa

prezinte Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica

gradul ridicat al poluarii în localitate

 

    

 

 

 

5

 

    

9.

 

Proiecte de investitii în infrastructura sociala – realizate de catre ONG uri si unitati de cult ……………………………….- realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale

este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult ………………….

– realizate de comune si A.D.I.-uri……………………………………………..

Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin

proiect se prevede prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire copii

(crese, gradinite, asistenta dupa programul scolar, tip „after school”), centre

îngrijire batrâni si persoane cu nevoi speciale

Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale.

 

Maxim4

3

2

 

    

 

 

10.

 

Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservariispecificului local si a mostenirii culturale (arhitectura traditionala,conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizarefestivaluri cu specific local etc).

– realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale,

persoane fizice si juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora

legal constituite) ……………………………………………………………………….

– realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei

este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale ……….

– realizate de catrecomune si A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se

va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de Fezabilitate……………………………………………………………………..

Se acorda punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai daca sunt

prevazute investitii directe în:

– renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor culturale

(cu exceptia caminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finantare

prin „Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru

asezaminte culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor culturale/

centrelor pentru conservarea si promovarea culturii traditionale daca

acestea adapostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute (

muzica, dans, teatru, pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala );

– târguri, festivaluri, piete traditionare si alte manifestari traditionale locale;

– restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu

cultural – clasa B (arhitectura laica {constructii, statui, situri arheologice etc},

arhitectura de cult {biserici, clopotnite etc.});

– protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, cascade,

pesteri, arbori si arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate în Listele

întocmite la nivel national. În situatia în care acestea nu se regasesc în lista

ariilor protejate la nivel national si local (Anexa 8la GD322) se anexeaza la

proiect, în functie de importanta elementului cadrului natural, aviz din partea

autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarâre a

Consiliului Judetean.

 

Maxim5  

 

 

5

 

4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.  Investiția propusa conduce la înființarea de servicii noi la nivelul comunitaților Criteriul se puncteaza pe baza descrierilor din memoriul justificativ/ documentația tehnica/cererea de finanțare, referitor la activitațile ce vor fi desfasurate dupa ce investiția va fi finalizata. 

 

Maxim20 
 12.   Proiectul propus se adreseaza urmatoarelor categorii de beneficiari: –       tineri sub 40 ani………………………….….….…-       femei…………………………………………..……

Criteriul se puncteaza pe baza descrierilor din memoriul justificativ/ documentația tehnica/cererea de finanțare, referitor la activitațile ce vor fi desfasurate dupa ce investiția va fi finalizata. Daca beneficiarii investitiei vor fi femei sub 40 ani criteriul se va puncta cu punctajul maxim.

 

Maxim15105

 

 

 13.   Proiecte care au în componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabileCriteriul se puncteaza pe baza descrierilor din memoriul justificativ/ documentația tehnica/cererea de finanțare, referitor la investitiile ce se realizeaza prin proiect.  Maxim15
  TOTAL 100 

 

Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi selectat este de 4 puncte.

 

Data si modul de anuntare a rezultatelor:

Anuntarea rezultatelor se va face prin notificarea in scris a solicitantilor si publicarea Raportului de Selectie pe pagina web a GAL-ului pana cel tarziu in data de 28.02.2013.

 

Date de contact pentru informatii suplimentare:

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com

Telefon/fax : 0258760480;

Barsan C-tin:0744636591;

Oana Marinela: 0749140384;

sau

la sediul GAL din comuna Sibot, str. Principală nr. 34 B, Bloc P+2,  judeţul Alba,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.