Data lansarii apelului de selectie pentru masura M 413.2 : 13.09.2012 

GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului anunta lansarea primei sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2012 pentru masura 413.2 in perioada 15.10.2012 – 23.11.2012.  

Data limita de depunere a proiectelor este : 23 noiembrie 2012, ora 12.00.

Depunerea proiectelor pentru măsura 413.2 se va face la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”, din comuna Sibot, str. Principală nr. 34 B, Bloc P+2,  judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00

Fondul disponibil pentru Masura 413.2 ,,Dezvoltarea economiei nonagricole locale”- sesiunea I – 2012 este:  165.000 Euro.

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de 20.000 Euro. Valoarea totala a unui proiect, pentru a putea fi finantat trebuie sa fie cuprinsa intre 5.000 euro si 400.000 euro.

Numarul maxim de proiecte finantate: 11;

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie se va face prin notificarea in scris a tuturor solicitatilor si  prin publicarea Raportului de Selectie pe pagina web : www.galvam.ro

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului vor fi in conformitate cu cerintele fisei masurii 312din PNDR si cu Ghidul solicitantului aferent masurii 312 in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie .

Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 312 din PNDR , disponibil pe  site-ul Agentiei de plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit  (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R.( www.madr.ro) in vigoare la momentul lansarii Apelului de selectie de catre GAL.

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de selectie a GAL – selectia proiectelor se va face in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute din criteriile de selectie . Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului” publicata pe site-ul www.galvam.ro

 

Nr. Crt. Criterii de selectie M 413.2 – Dezvoltarea economiei nonagricole locale Punctaj
     

 

1.

 

Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitatisimilare în ultimii 3 ani;Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Cererii de Finantare –Sectiunea C – Finantari nerambursabile – solicitate si/ sau obtinute.Se va puncta criteriul daca perioada de timp dintre data Notificarii

beneficiarului cu privire la platile efectuate pentru investitia similara si

data depunerii prezentului proiect este mai mare de 3 ani.

Se puncteaza criteriul automat daca solicitantul nu a mai beneficiat de

sprijin din fonduri comunitare pentru activitați similare în ultimii 3 ani.

Activitati similare înseamna acelasi tip de investitie (ex: a beneficiat de

SAPARD pentru mestesuguri si aplica si prin FEADR tot pe

mestesuguri, atunci nu primeste punctaj, iar în cazul în care aplica

pentru croitorie pe FEADR, atunci primeste punctaj).

 

     

 

5

     

 

 

 

 

 

 

2.

 

Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de unloc de munca/ 25.000 Euro investiti (valoarea de 25.000 Euroinvestiti în functie de tipul si data înfiintarii solicitantului):Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât si pentru micro-întreprinderile în functiune, punctarea acestui criteriu se va face prin

crearea a cel putin un loc de munca raportat la 25.000 euro .

Formula:

Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ numar locuri de munca nou

create<=25000 Euro, proiectul primeste punctaj.

Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ numar locuri de munca nou

create>25000 Euro, proiectul nu primeste punctaj.

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din

Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ (punctul 7.2 din Studiul de

Fezabilitate si punctul 3.2 pentru solicitantii care completeaza

Memoriul justificativ) si pe baza formulelor de calcul prezentate.

Se vor lua în considerare doar locurile de munca nou create, cu norma

întreaga pentru personalul muncitor –  direct productiv

 și cel mult un loc de munca indirect productiv.

Se vor puncta doar locurile de munca aferente investițiilor suportate din

cheltuieli eligibile.

În cazul proiectelor care prevad achizitia de masini/ utilaje care

necesita conducator – la o masina/ un utilaj se va lua în considerare un

om/ schimb (conform numarului de schimburi prevazute în SF/ MJ, dar

nu mai mult de doua schimburi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 3.   

 

 

Proiecte care promoveaza activitati meșteșugarești, de artizanat.Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ(descrierea proiectului) si se aplica pentru proiectele care-si propuncrearea sau dezvoltarea de activitati meșteșugarești, iar în cazul

modernizarilor, si în baza documentului 15.1, respectiv, declaratia de

notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care

se solicita finantarea eliberata de primarul localitatii respective (numai

pentru PFA/ Întreprindere Familiala/ Întreprindere Individuala), doar pentru meseriile traditionale artizanale – pentru reprezentantul legal/beneficiar.

Activitate  mestesugareasca – vezi definitia din dictionar.

Se acorda punctaj pentru toti beneficiarii masurii care îsi propun prin

proiect crearea sau dezvoltarea de activitati meșteșugarești, de

artizanat.

Punctajul se acorda proportional cu ponderea pe care o are valoarea

investitiei aferenta activitatilor mestesugaresti în valoarea totala

eligibila a proiectului.

 

 Max.15   

 

 

     

 

 

 

4.

 

Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta pâna în 40 de ani ladata depunerii proiectelor. Verificarea se face în baza actului de identitate pentru:Persoana fizica care declara ca se va autoriza în persoana fizicaautorizata sau întreprindere individuala.

Persoana fizica autorizata (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data

depunerii Cererii de Finantare a proiectului;

Societate cu raspundere limitata, cu asociat unic persoana fizica cu

vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului.

Întreprindere individuala, întreprinzator persoana fizica cu vârsta sub

40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a proiectului.

Medic titular care îsi exercita profesia în cadrul unui cabinet medical

individual, cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare a

proiectului.

Medic veterinar cu drept de libera practica, organizat ca PFA si care

functioneaza în cadrul unui cabinet medical veterinar individual, cu

vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finantare.

În cazul proiectelor promovate de femei si care se regasesc în formele

de organizare si conditiile mentionate anterior se acorda punctaj la

acest criteriu indiferent de vârsta acesteia.

 

    

 

 

 

20

     

 

 

 

5.

 

Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta pâna în 40 de ani ladata depunerii proiectelor. Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiintate) care aplica proiectece vizeaza activitati non-agricole productive;Se acorda punctaj proiectelor care vizeaza activitațile enumerate în

secțiunea ”Domeniul de aplicabilitate si actiuni prevazute”,  din fișa masurii.

Verificarea încadrarii în categoria activitaților de producție  de bunuri,

se va face pe baza Anexei 9 B – Lista codurilor CAEN de producție de

bunuri.

În cazul proiectelor care prevad activitați complementare, se va acorda

punctaj la acest criteriu de selecție doar în situația în care activitatea/ activitattile non-agricole de productie de bunuri reprezinta o componenta majoritara din punct de vedere valoric.

O microintreprindere este considerata nou infiintata daca este infiintata in anul depunerii cererii de finantare sau daca nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii acesteia, darn u mai mult de 3 ani fiscali.

 

     

 

 

 

20

 

6. Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale;Criteriul se puncteaza pe baza descrierilor din memoriul justificativ/ documentația tehnica/cererea de finanțare, referitor la activitațile ce vor fi desfasurate dupa ce investiția va fi finalizata.  10
    7. Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea    energiei    din    alte    surse    regenerabile    decâtbiocombustibiliiPunctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei  pentru  energie  regenerabilă  în  valoarea totală  eligibilă  a proiectului.Se vor puncta:proiectele care propun utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de producție de bunuri;

proiectele care vizează achiziționarea echipamentelor de producere a energiei din surse regenerabile în vederea dotării clădirilor în cadrul cărora se desfășoară/se va desfășura activitatea propusă prin proiect.

    Max. 20
  TOTAL 100 

Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi selectat este de 10 puncte.

 

Data si modul de anuntare a rezultatelor:

Anuntarea rezultatelor se va face prin notificarea in scris a solicitantilor si publicarea Raportului de Selectie pe pagina web a GAL-ului pana cel tarziu in data de 28.02.2013.

 

Date de contact pentru informatii suplimentare:

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com

Telefon/fax : 0258760480;

Barsan C-tin:0744636591;

Oana Marinela: 0749140384;

sau

la sediul GAL din comuna Sibot, str. Principală nr. 34 B, Bloc P+2,  judeţul Alba,

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00