Data lansarii apelului de selectie pentru masura M 413.3 : 13.09.2012 

GAL Valea Ampoiului – Valea Muresului anunta lansarea primei sesiuni de  depuneri de proiecte din anul 2012 pentru masura 413.3 in perioada 15.10.2012 – 23.11.2012.  

Data limita de depunere a proiectelor este : 23 noiembrie 2012, ora 12.00.

Depunerea proiectelor pentru măsura 413.3 se va face la sediul GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului”, din comuna Sibot, str. Principală nr. 34 B, Bloc P+2,  judeţul Alba, în intervalul orar: 10.00 – 14.00

Fondul disponibil pentru Masura 413.3 ,, Promovarea activitatilor culturale, traditionale, turistice si sportive locale”- sesiunea I – 2012 este:  88.000 Euro.

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul acestei masuri este de 11.000 Euro. Valoarea totala a unui proiect, pentru a putea fi finantat trebuie sa fie cuprinsa intre 5.000 euro si 400.000 euro.

Numar maxim de proiecte finantate: 11;

Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie se va face prin notificarea in scris a tuturor solicitatilor si  prin publicarea Raportului de Selectie pe pagina web : www.galvam.ro

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului vor fi in conformitate cu cerintele fisei masurii 313din PNDR si cu Ghidul solicitantului aferent masurii 313 in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie .

Solicitantul finantarii trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 313 din PNDR , disponibil pe  site-ul Agentiei de plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit  (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R.( www.madr.ro) in vigoare la momentul lansarii Apelului de selectie de catre GAL.

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de selectie a GAL – selectia proiectelor se va face in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute din criteriile de selectie . Proiectul propus trebuie sa se incadreze in prioritatile din strategia GAL ” Valea Ampoiului – Valea Muresului” publicata pe site-ul www.galvam.ro

 

 

Nr. Crt. Criterii de selectie M 413.1 – Promovarea activitatilor culturale, traditionale, turistice si sportive locale  Punctaj
  Pentru componentele a) Investitii in infrastructura de primire turistica                    b) Investitii in activitati recreationale  
    

 

1.

 

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani.Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării Cererii de Finanţare – Secţiunea C – Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute, a bazelor de date FEADR/ SAPARD şi/ sau documentul 11.Se va puncta criteriul dacă perioada de timp dintre data ultimei plăţi efectuate  pentru  investiţia  similară  şi  data  depunerii  prezentului proiect este mai mare de 3 ani.Se punctează criteriul automat dacă solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 ani.

 

    

 

5

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat, dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere.Verificarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 10 – Lista comunelor cu potențial turistic.  Această  anexă  a fost întocmită  în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII – a – zone cu resurse turistice, cu modificările  și completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare finala) http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patn- sectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice

(Cmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte.

Pentru  fiecare  UAT  se  va  calcula  punctajul  aferent  aplicându-se următoarea formulă de calcul:

 

Cmrt*15/   Punctaj   max.   Cmrt   =   punctaj   final   (cu   două

zecimale).

Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Anexei 10 este de 45 de puncte.

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 25 puncte.

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de calcul:

Cfmrt*25/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două zecimale).

Notă:Punctajul maxim al Cfmrt conform Anexei 10 este de 56,40 de puncte.

 

    

 

Max. 25

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

      25

    

 

3.

 

Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/  25.000 Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro investiti in functie de tipul si data infiintarii solicitantului):Pentru micro-intrepridere de tip start-up-uri cat si pentru micro-intreprinderile in functiune, punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel putin unui loc de munca raportat la 25.000 euro.Formula:

Dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de munca

nou create <= 25.000 Euro, proiectul primeşte punctaj,

Dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă

nou create > 25.000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj.

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate completat de solicitanţii privaţi şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care completează Memoriul Justificativ) şi pe baza formulelor de calcul prezentate.

 

    

 

5

 

    

 

 

 

4.

 

 Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de pânaîn 40 de ani la data depunerii proiectului.Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, după cum urmeazăØ persoană  fizică  sau persoană  fizică  autorizată  (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului;Ø societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică

cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a

proiectului;

Ø întreprindere individuală, titularul – întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului.

În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele  de  organizare  şi  în  condiţiile  menţionate  anterior  se acordă  punctaj la acest criteriu, indiferent de vârsta acesteia la data depunerii Cererii de Finanţare.

 

 

    

 

 

 

5

 

    

5.

 

Proiecte de investiții în activități recreaționale.Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în cadrul SF/ MJ investiții de tipul celor din componenta b, investiții private în infrastructura de agrement.Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă  investițiile aferente activităților recreaționale reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric.

 

    

25

 

 

 

 

    

6.

 

Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice.Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă  acest lucru este prezentat    şi   demonstrat   în   Studiul   de   Fezabilitate/   Memoriul Justificativ şi  cheltuielile cu investiţiile de producere a energiei din surse  regenerabile  sunt  prevăzute  în  devizul  pe  obiect,  devizul general şi bugetul indicativ.     

10

 

    

 

 

 

 

 

 

7.

 

Proiecte care prevad, prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionalePunctarea acestui criteriu se va face daca in cadrul SF/MJ proiectul prevede, prin activitatea propusă,  păstrarea  şi  promovarea culturii tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte tradiţionale sau de mijloace de  transport  tradiționale  cu  tracțiune  animală  (ex.:  sanii,  trasuri, sarete,  căruțe, etc.) și/  sau dacă  solicitantul prezintă  precontracte încheiate  cu  diferiți  organizatori/  prestatori  pentru  furnizarea  de servicii cultural – tradiționale pentru turiștiAcestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (de exemplu: achizitionarea de obiecte tradiţionale în vederea amenajării de structuri de primire turistică  cu funcţiuni de cazare sau în vederea amenajării  restaurantelor,  achiziţionarea  de  mijloace  de  transport tradiţionale – sănii, trăsuri, şarete, căruțe etc. ).În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte tradiţionale/   mijloace   de   transport   tradiționale,   solicitantul   va completa declaraţia pe proprie răspundere din Secţiunea F a Cererii de Finanţare, Declaraţia pe propria răspundere trebuie să conţină obligaţia solicitantului de a cumpăra obiecte tradiţionale/ mijloace de transport tradiționale numai de la mesteri care deţin unul din documentele:-  cartea de  mestesugar;-  declaraţie de  notorietate  cu  privire  la  abilitatea  de  a  desfăşura activităţi tradiţionale  artizanale  (eliberată  de  primarul  localităţii,  în mod gratuit).

 

    

 

 

 

 

 

 

 

5

 

    

8.

 

Proiecte de investiţii în agroturism. Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede investiții în structuri de primire turistică  (pensiuni agro- turistice).Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă  investiţiile aferente agroturismului reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric.    20

 

 

 

  TOTAL  100
  Pentru  componentele  c)  Investiţii  în  infrastructura  la  scară  mică  precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.”şi d) Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural  
    

 

 

 

 

 

 

1.

Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional/ regional/ judeţean sau local (de tip LEADER).Punctarea acestui criteriu se va realiza astfel:a)    proiectul este inclus intr-o strategie de judeteana/locala (de tip LEADER)Punctarea acestui criteriu se va face daca solicitantul demonstreaza prin SF/MJ ca proiectul face parte dintr-o strategie judeteana aprobata printr-o hotarare a Consiliului Judetean, respective dintr-o strategie locala (de tip Leader) a unui GAL autorizat.

Solicitantul va prezenta documentele care atestă aspectele anterior menționate.

 

b)   proiectul vizează investiții și/ sau promovează ariile naturale protejate (parcuri naționale, rezervaţii naturale, etc)

Proiectul este punctat dacă  îndeplinește simultan următoarele condiții:

 

–  respectiva  arie  trebuie  să  fie  situată  parțial  sau  total  pe  raza teritorial – administrativă a comunei/ comunelor vizate prin proiect;

 

–  în SF/ MJ sunt prevăzute investiții și/ sau activități de promovare în ariile naturale protejate;

 

–  solicitantul  prezintă  un  protocol  de  colaborare  cu  administraţia respectivei arii  naturale  protejate  care  să  prevadă  promovarea acesteia pe durata de monitorizare a proiectului.

 

Notă:  Ariile  naturale  protejate  sunt  constituite  în  conformitate  cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

 

Solicitantul va prezenta documentul care atestă instituirea regimului arie protejată, conform legislației menționate.

Acest criteriu se va puncta cu 50 puncte daca indeplineste oricare din conditiile descrise la punctual a) sau b).

 

    

 

 

 

 

 

 

50

 

    

 

 

 

 

2.

 Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune  şi  în  care  există  minimum  15  acţiuni/  investiţii  de turism.Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverinţelor eliberate de către primăriile din zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista  documentelor   justificative  şi  pe  baza  analizei  Studiului  de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ ( descrierea proiectului).Actiunile si investitiile in turism ce se regasesc in zona omogena vizeaza structuride primireturistica, obiective naturale si culturale, activitati recreationale, evenimente specifice locale etc.

O zonă omogenă poate face obiectul unui singur proiect, iar cele minimum 15  acțiuni/ investiții trebuie să fie dispersate pe întreaga suprafață a zonei omogene.

 

    

 

 

 

40

    

3.

Proiectele care contribuie la promovarea traditiilor culturalePunctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea proiectului).Promovarea traditiilor culturale are in vedere organizarea sau facilitarea accesului turistilor la evenimente, festivaluri culturale traditionale, serbari pastorale, folclorice, viticole, vizitarea unor ateliere mestesugaresti si expozitii de  obiecte traditionale, etc. prin actiuni de promovare si informare.     

 10

  TOTAL 100 

 

Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi selectat  pentru componentele a) si b)este de 10 puncte iar pentru componentele c) si d) este de 20 puncte.

 

Data si modul de anuntare a rezultatelor:

Anuntarea rezultatelor se va face prin notificarea in scris a solicitantilor si publicarea Raportului de Selectie pe pagina web a GAL-ului pana cel tarziu in data de 28.02.2013.

 

Date de contact pentru informatii suplimentare:

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com

Telefon/fax : 0258760480;

Barsan C-tin:0744636591;

Oana Marinela: 0749140384;

sau

la sediul GAL din comuna Sibot, str. Principală nr. 34 B, Bloc P+2,  judeţul Alba,

 

 

 

Date de contact pentru informatii suplimentare

www.galvam.ro, email: gal.vavm@yahoo.com;

Telefon/Fax: 0258-760480;

Barsan Constantin Mircea: 0744636591;

Sau la sediul GAL "Valea Ampoiului-Valea Muresului", din comuna Vintu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, judetul Alba, in intervalul orar 12:00 - 14:00

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Evenimente si Conferinte
Monitorizare proiecte
Program
  • Barsan Constantin Mircea - Director Executiv
  • Ispas Daniela Ana - Manager proiect

Telefon: 0743-244213

Email: gal.vavm@yahoo.com

Sediul:
Localitatea: Vintu de Jos, Str. Lucian Blaga, Nr.20, Comuna Vintu de Jos, Jud Alba

Luni – Vineri 8:30 – 16:30
</>


Relatii cu Publicul

Telefon: 0258/760480

Luni -Vineri
9:00 – 14:00